ESMA-YI HÜSNANIN SIRLAR BAHÇESİ

Bu çalışmamızda esma-yı hüsnaları konu aldık. Esma-yı hüsnalardan nasıl yararlanılması gerektiği üzerinde durduk. Sufizm yolunda seyr-i süluk edenlerin neden amaçlarına ulaşamadıklarını irdeledik. Sufizm yolunda bulunanlardan çoğunun elli altmış yıl sonra bile amaçlarına ulaşamadıkları bir gerçektir. Kimileri da çıktığı yolculuğu bitirmeden düşüvermiştir toprağa.Bu durum, esmayı fıtrata amaca uygun çalışmamaktan başkaca ne olabilir ki? Sufilerin kimileri “kelime-yi tevhit, Allah esması, selavat ve istiğfarla” bütün yolları katedeceklerini sanmışlar.Oysa durum hiç de öyle değildir. Seyr-i süluk esnasında “Hayy, Hu, Hakk,Kahhar” gibi esmaları çalışmak da söz konusudur.

 

Ayette, hadiste, evliya beyanında diğer esmaları çalışmaya bir yasak olmamasına karşın; başka başka esmalarla zikretmeyi tarikat adabı dışında bir muamele olarak görmüşlerdir. Adeta Allah’ın esmasına yasak koymuşlardır. Oysa ayette ister Allah’a isterse Rahmana dua edin denilerek kullara bütün esmaların istifadeye açık olduğu müjdelenmiştir. Efendimiz esmaları sayanların cennete gideceklerini müjdelemiştir. İnsanın istekleri, ihtiyaçları sınırsızdır. Allahın kuvvet ve kudreti de öyle. Allah’ın esmaları renk renk olan lazer ışınlarına benzer. Kulun muratları bu ışınlarla buluşma neticesinde dönüşür açığa çıkar. Allah’tan sevgi isteyen bu amaçta olan birininin “Kahhar” esmasının ışınıyla tecellilenmesinin hiçbir yararı ve mantığı yoktur. Sadece sevap alır bu esmayı çalışan. Hepsi bu… Bir de Kahhar esmasının tecelli nimetlerini.. İnsan, bilmediği şeyin düşmanıdır.

 

Çoğu insan esmaların ruhanisi olduğunu bilmez. Bunlarla irtibata da iyi gözle bakmaz. Oysa durum hiç de öyle değildir. Esmanın ruhanilerini çağırmak onlardan yararlanmak sünnet dairesinde kalanlara açık bırakılmıştır. Oysa kimi sufiler bunu medyumluk ya da cindarlık olarak yaftalama yolunu seçmişlerdir. Esmaya müvekkel melekler vardır. Hem de ordular halinde… Bir insanın ihlas dairesinde kalıp esma-yı hüsnanın ruhanileriyle buluşması utanılacak değil; aksine çok çok onur duyulacak bir iştir. Esmaların ruhanilerini çağırı dualarını tertip eden evliyalar bu sırları ifşa etmişlerdir. Nereden bakılırsa bakılsın esma-yı hüsnalarda çok büyük sırlar var. Malesef, esma-yı hüsna üzerine yazılan çoğu bilgiler özendirici olmaktan ve bilimsellikten oldukça uzaktır. Bu da insanları esma-yı hüsnalardan uzaklaştırmıştır; onları zikretmekten uzaklaştırmıştır. Bu araştırma; yaratılış amaçlarına uygun esmayı bulup çalışmaları, Allahın esmalarını sevip zikretmeleri için kardeşlerimize bir armağandır. Kardeşlerimiz dairesi ise hem çok özel hem de çok geneldir. Her esma-yı hüsna lazer ışını gibi bir ışına sahiptir. Bu ışından, o esmayı doğru çalışarak yararlanabiliriz. Esmadan gelen ışınla yollar aşılır, sırlar açığa çıkar amaçlara ulaşılır. Bu amaçla araştırmamızda esma-yı hüsnasındaki hikmetleri elimizden geldikçe açıklayıp istifadeye sunduk. Başarı ve hidayet Allah’tandır…

 

ESMA-YI HÜSNA…

 

Esma-yı hüsna Yaratıcının zatını ve sıfatlarını belirten çeşitli kutsi kelimelerdir. Kutsal kaynaklarda geçen esmaların toplamı doksan dokuzdur. Bu adların dışında da Allah’ın binbir adı olduğunu söyleyen keşif ehli evliyalar olmuş. Esma-yı hüsna Allah’ın vahiy ve ilham yoluyla nebilere ve has zümrelere bildirdiği zat ve sıfat adları olarak da görülebilir.

 

ESMA-YI HÜSNALARIN VAZİFELİ RUHANİLERİ VAR…

 

Esma-yı hüsnanın Allah tarafından”görevlendirilimiş” ruhanileri var. Bunlar cinniler, melekler taifesinden de olabilmektedir. Esma-yı hüsnadan herhangi biriyle yoğun olarak Allahı zikredenlere o esmanın görevlileri olan ruhaniler yardıma gelirler. Bunlar cinniler, melekler taifesinden de olabilirler. Hiçbir esma-yı hüsna yok ki onun görevli ruhanileri olmamış olsun. Bu Kuran-ı Kerim ayetleri ve süreleri için de geçerlidir.

 

RUHANİLER ESMA-YI HÜSNALARLA DÖNÜŞÜRLER…

 

Ruhaniler esma-yı hüsnanın sırrına mazhardırlar. Kendi yaşam kanunlarında Allah’ın dilediği sınırlar çerçevesine çıkmadan değişip dönüşebilmeye ruhanilerin selahiyetleri var. Kendi hayat kanunlarının dışına çıkmak için kullandıkları çeşitli kelimelerle şekilden şekile girebilirler. Bunun için de çok ağır bir bedel öderler. Değişip dönüşümün kanun dairesini zorladıklarında bu onların sonu olur. İnsan, kuş, kelebek, böcek, yılan, örümcek, kedi, keçi vb. hayvanların şekline girebilirler. Genellikle hiç beyazı olmayan kedi ve köpek; şeytani cinnilerin görselliği, tecellisi olarak kabul edilir.

 

RUHANİLER ELDE EDİLEBİLİR…

 

Sufizm yolundaki velilerin, evliyaların emrinde bulunan ruhaniler vardır. Allah, ihlasla kendini anan sufilerden çoğuna armağan olarak ruhaniler verir. Kimileri bunların farkında olur kimileri olmaz. Ruhanilerden birini elde edenler sonsuz sevinç içinde kalırlar. Elde edilen ruhaniler dünya ve ahirette yardımcı olurlar. Kur’anda ve esma-yı hüsnanın sır bahçelerinde onları elde etme, onlardan yararlanma yolu açık bırakılmış. Esma-yı hüsnalardan usulünce yararlanırsa ruhanilerle iç içe olunabilinir. Hatta onlar istihbaratta, tıpta, iletişimde ve benzeri sahalarda kullanılabilir.

 

BİAT ALMADAN, İZİNSİZCE ESMAYLA RİYAZET YAPMAK TEHLİKELİDİR…

 

Sufizm okullarından selahiyetli bir gavsın ya da insan-ı kamilin elinden biat almadan esma-yı hüsnayı çalışanlar kendi başlarına riyazet yapıp ruhani alemleri fethi amaçlayanlar cinni şeytanların ağına düşerler. Onlara yem olurlar. Sufizm yoluna girerek biat almayanlara esma-yı hüsnanın ruhanileri de asla gelmez. O yollara girmeden velayet elde etmek tehlikeli sonuçlar doğurur. Biatsız esma-yı hüsna çalışanların, kendi başlarına riyazetler yapanların çoğu ya yoldan saparlar ya da cine şeytana maskara olan zavallı birer medyum olurlar. Esma-yı hüsnayla rizazet yapmak için selahiyetli birinden icazet almak gerekir, aksi halde çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir.

 

HAFTANIN GÜNLERİNE BAKAN VAZİFELİ RUHANİLER VAR…

 

Sufizm yolunun havassına mazhar kimi evliyalar vardır: Ahmed Ziyaüddin Gümüşanevi, Muyyiddin İbn-i Arabi, İmam Ahmet Bin Ali El-Buni Hazretleri, İmam Yafii gibi… Bunlar, haftanın günlerine bakan ruhanilerin varlığına işaret etmişler, onların çağrı dualarını ve sırlarını açıklamışlardır. İmam Yafii Hazretleri yedi günün ruhani vazifelilerinin adlarını o günün esmasını ve harfini vererek büyük sırra dikkat çeker. Bu yedi harften herbiri haftanın bir gününe denktir.

 

Pazartesinin harfi “şın” dır. O günün esma-yı hüsnası “Şakir” adıdır. Pazartesinin ruhani vazifelisinin adı “Cebrail Aleyhisselam”dır.Salı gününün harfi “ze”dir. Esma-yı hüsnası “Zekiyyu”dur. Ruhanisinin adı “Semsemail Aleyhisselam”dır. Çarşambanın harfi “zı”dır. Esması “Zahir”dir. Ruhanisi “Mikail Aleyhisselam”dır. Perşembe gününün harfi “se”dir. Esması “Sabit”tir. Ruhanisi “Sarfiyail Aleyhisselam”dır. Cuma gününün harfi “cim”dir. Esması “Cebbar”dır. Ruhanisi “Anyail Aleyhisselam”dır. Cumartesinin harfi “fe”dir. Esması “Fatır”dır. Diğer günlerdeki butün ruhaniler bu güne tasarruf ederler, özel bir ruhani adı yoktur. Pazar gününün harfi “hı”dır. Bu günün özel bir duası vardır. Ruhanisi “Rukıyail Aleyhisselam”dır. Haftanın yedi günü için öngörülen harflerin yedi adet olması, bu harflerin Fatiha Süresinde geçmemesi ism-i azamın yedi sayısının sırrını kapsaması ve belirtilen yedi harfin tamamının En,am Suresinde geçmesi oldukça düşündürücüdür…

 

ESMA-YI HÜSNAYI ÇALIŞMA YOLLARI…

 

Esma-yı hüsnayı çalışmanın çok değişik yolları vardır. En büyük sır da esma-yı hüsnanın ebcet sayısınca anılmasındadır. Bir başka yol da esma-yı hüsnanın ebced sayı değerini kendisiyle çarpıp çıkan sonuç kadar onu anmaktır; bu durum ism-i azam gibi bir şeydir ve bunda çok büyük bir sır vardır. Asıl sır buradadır. Sözgelimi “Allah” esmasının ebcetsel sayı değeri altmış altıdır. Altmış altıyı kendisiyle çarparsak dört bin üçyüz elli altı rakamına ulaşırız. İşte Allah esmasını bu sayı kadar anmakta çok azemetli sırlar vardır. Bu sayıların esma-yı hüsnaya müvekkel olan ruhaniyi yaklaştırma gibi esrarları vardır. Sufizm yollarına biat eden müritler özellikle mürşitlerin önerdiği virtleri yaparak seyr-i süluk ederler. Dilerlerse hoşlarına giden herhangi bir esmayı şefaatçi ve vasıta kılarak amaçları için çalışabilirler. Sufizm yoluna biat eden kimseler esma-yı hüsnadan dilediklerini çalışmaya ruhsatlı sayılırlar; çünkü onlar esma yoluna bağlanmış has bir zümredirler. Esma-yı hüsna çalışılırken abdestli olunmalıdır. İlk önce gözler kapatılmalı yavaş yavaş vucut gevşetilerek yoğunlaşılmalıdır. Tamamen düşüncelerden arınıp kendini yok olmuş bilerek hatta evreni de yok bilerek çalışılan esma seri bir şekilde okuyanları amaçlarına ulaştırır. Esma, güneşe benzeyen bir nur gibi düşünülüp o ışık altında kalındığı fikredilerek çalışılmalıdır. Yoğunlaşmayı başaranlar korkunç bir zafer kazanırlar. Esmaların bütün yararlarına çok seri bir şekilde ulaşırlar. Esmaları böyle çalışmak gerekir. Gaflet ve vesvese içinde yapılan zikrin sevaptan başka bir yararı yoktur.

 

Her esma ebcetsel sayı değeriyle şifrelenmiştir. Bu sayılarda mucize sırlar vardır. Ebcetsel sayı değeriyle verilen herhangi bir esmayı, tekrar aynı sayıyla çarpıp çıkan sayı değerince eksik fazla olmadan anmakta, söylemede ism-i azam sırları vardır.Bu sayı bereketiyle ruhani alemlerin kapıları açılır ve esmanın sırları ortaya çıkar. Nasıl ki bir anahtarın küçük bir dişlisi olmadan kapılar açılmıyorsa bunun gibi esmayı belli bir sayı düzeninde çalışmamak da aynı sonucu doğurur. Yıllar geçse de hiçbir sır açığa çıkmaz. Her esma sayısal bir mucizedir, gayp kapılarının kildidir. Kapalı kapıların açılması için de esmanın ebcetsel sayısal değer çok önemlidir.

 

ESMA FITRATA, AMACA UYGUN OLMALIDIR…

 

Her insan esmaya mazhar yaratılmıştır. Nasil ki parmak izleri ve yüz ayrı ayrıysa aynen öyle de her insanın yaratılışında esma faklılığı vardır. Kimi Rahman, kimi Vedüd, kimi Muhyi ,kimi de Celil fıtratlıdır. İnsanların anlaşmazlıklarının temelinde de esma farklılığı vardır. Çalışılan esma amaca uygun olmayınca beklenen yararlara ulaşılmaz. Sözgelimi bir insan düşünün vesvese onun kaderi olmuş adeta… Hergün vesveseden ölüyor. Bu insan, “Ya Rauf” çalışırsa ne olur? Amacına ulaşmamış olur. Çünkü Rauf esmasının vesveseyi izaleye dahli yoktur. Esma-yı hüsnanın her biri ayrı ayrı tecelliye sahiptir. Bir tecelli diğerine karışmaz. Vesveseden helak olanların çalışması gerekli olan esma “Ya Kuddüs” dür. Çünkü bu esma vesveseyi yakıp yok eden her türlü kiri pası temizleyen bir tecelliye sahiptir. Yine bir insan düşünün nereye gitse ne yapsa hep hakarete maruz kalmaktadır. Evde, sokakta, işte hep aşağılanmaktadır. Bu insan “Ya Hayy” çalışmaya başlarsa ne olur? Amacına uygun bir esma seçmiş olmaz. Yine, her yerde horlanıp durur. Oysa böyle biri “Ya Aziz” esmasını çalışsa bunu da ebcetsel sayı çarpımıyla yapsa kırk gün geçmeden izzetli, el üzerinde tutulan biri haline gelir. Bu, doğru çektiği esmanın tecellisi neticesinde açığa çıkan bir şeydir. Sufilerin seyr-i sülukta başarısız olmalarının temelinde de fıtratlarına uygun esmayı çalışmamaları yatar. Sözgelimi bir sufinin yaratılış fıtratı; atak, girişimci, tuttuğunu koparan dışa dönük olsun.

 

Bu sufi “Ya Halim” çalışırsa fıtratına aykırı bir esma seçmiş olur. Bu sufi “Ya Seri’u” çekse seri bir şekilde yol alır. Hayret edilecek sonuçlar ortaya çıkar. Her gıda her insana yaramadığı gibi, her esma da herkese yaramaz. Esmaların hepsi şifalı ilaçlara benzerler. Ama insan kendi hastalığına uygun ilaç alıp doğru esmayı çekebilmelidir… Aksi halde beklenen yararlara ulaşılamaz. Eğer sizin düşmanlarınız çoksa ,her gün birileri size sataşıp duruyorsa yüz milyon defa “Ya Rezzak” çekseniz ne olur? Hiçbir şey… Çünkü bu esma, düşmanlara karşı bir tecelli açığa çıkarmaz. Sadece helal rızk getirir, hepsi bu… Ama “Ya Muntakim” diye zikrederseniz daha bir kaç hafta geçmeden düşmanlarınızın herbiri müthiş bir felakete düşüp sille yer. Bunu da “Muntakim” esmasının tecellisi yapar. İnsan ihtiyaç sahibidir ve hastadır. Esmaların hepsi de birer şifalı ilaçtır. Bir insan gereksinimine göre değişik değişik esmalar çalışabilir. Özellikle Sufizm yollarına biat edenler özgüven içinde diledikleri esmaları çalışabilirler. Bu, onlara verilmiş birer icazettir, ruhsattır. Bunu, çok iyi anlamak lazım… Hiçbir insan yok ki Kur’anda kendine bakan bir süre ayet olmasın; hiçbir insan yok ki esma-yı hüsnadan kendine bakan bir esma olmasın… Bir insan kendi yaratılış fıtratına uygun düşen esmayla çalışmazsa yıllar geçse de hiçbir ilerleme sağlayamaz. Kul samimi olursa Allah bunu gönlüne ilham eder… Kalbi dinlemek kadar güzel bir şey yoktur. Kalp Allahı yansıtan bir ayna… Kalp ilahi sırra açılan bir pencere…

 

ESMA-YI HÜSNALARI ÇALIŞMA ZAMAN DİLİMİ…

 

Esma-yı hüsnayı hangi amaç için çalıştığımıza bağlı olarak zamansal sınır da değişir. Sözgelimi Sufizm yoluna bağlı biriyseniz mürşidinizin size tarif ettiği dersi ölene kadar yapmalısınız. Ama özel amaçlar içinse, sevgi, ilim, rızk, başarı, hastalık, sihir, düşmanlıklar, rüya, yakaza ve benzeri 7,14,21,40 günle 150 gün arasında bu çalışmalar değişebilir. Yani yedi günle altı aylık zaman dilimi arasında bu esmalar zikredilebilir. Bu çalışma amaca ulaşıncaya kadar da sürdürülür… En etkilisi de esma-yı ilahinin ebcetsel sayı değeriyle esmayı zikretmektir. Sözgelimi “Hayy” esmasının ebcetsel sayı değeri 18’dir. Bu esmayla özel bir dua planlanıyorsa 18 gün buna devam etmelidir. Yine “Ya Basıt” esmasının ebcetsel sayı değeri 72’dir. Yetmiş iki gün boyunca bu sayıda esmayı anmak ruhu sevinçlere boğar. Sırlar açığa çıkar. Böyle bir usul de vardır. İnsanlar, birbakıma esmanın ışınlarına aşık olarak yaratılmışlardır. Bir insan hangi esmaya aşık oluyorsa, ona büyüleniyorsa kalbinde onun sıcaklığından esin varsa o esmayı seçmelidir. Dilerse bir halife bunun tersini söylesin… Bunda büyük bir bereket ve sır vardır. Kalbin sevmediği, aşık olmadığı esma yol aldırmaz sadece sevap getirir…

 

Ya aşık olunan esmalar öyle mi? Onlar ruhumuzu aşkla ışınlayacak bir nurdur. Ruh, esmanın aşkıyla, ondan aldığı ışınla büyür ve gelişir. Ruh gereksinim duyduğu esmaları çok iyi tanır. Ona karşı gizliden bir aşk yönelimi sergiler. Ruhun sevgilisi ve aşkı olan esmayı; ledüne sahip olan kimi veliler bilip söyleyebilirler. Bu çoğunlukla olası olmadığına göre en doğrusu Allah’a yakarıp dua ederek kendine yararlı olacak ve mürşitlik edecek esma-yı hüsnayı Ondan istemektir. Bir hafta kadar samimi kalple dua edildiğinde Allah’ın esma-yı hüsnaları sırasıyla yavaş yavaş okunmaya başlanır. Ruh, kimi esmalar okunurken aşktan çıldırır, onu ister… İşte o esma mühim bir mürşit olabilir ve çalışan hakkında ism-i azam hükmüne geçebilir. Gelinen konaklara göre de bu esma aşkı zaman içinde başka başka esmalara kayabilir. Bu da çok doğal sayılmalıdır. Bir sufinin “Rahman” esmasına aşıkken bir zaman sonra “Fettah”a aşık olması bereketli bir şeydir… Esmaları sevmede ruhun gereksinimi, ilahi esin yelleri, yaratılış sırrı çok önemlidir. Esma çalışmadan yana hiç kimse bir esmayı çalışmaya karşı sık boğaz edilmemelidir. Severek yapılan her şey güzeldir…

 

 

ESMANIN RUHANİLERİYLE BULUŞMAK…

 

Her esmanın “huddam” denilen ruhanileri “vazifelileri vardır. Bunlar bir esmanın ebcetsel sayı değeri kadardırlar. Sözgelimi “Azim” esmasının ebcetsel sayı değeri 1020’dir. İşte bu esmaya vaziyet eden bin yirmi adet azametli ruhani vardır. Bin yirmi meleğin emrinde de bin yirmi ruhani ya da cinni vardır. Ruhanilerden, cinnilerden, meleklerden oluşan bu görevliler esmanın tecellisine uygun bir esinle zikredene yardımcı olurlar. Zikreden esmaya aşıksa ve bunu aşkla yapıyorsa özellikle ebcetsel sayı değerine dikkat ediyorsa esmanın ruhanileri gelmeye başlarlar. Gece boyunca onunla irtibata girmeye çalışırlar. Ruhuna vücuduna evine bakışına sesine sinerler. Bu Sufizm yoluna biat etmenin özel bir kazanımıdır. Biat etmeyenler için bu ledün nimetleri kapalıdır. Sufizm yolu dışında kalanların huddamlarla görüştüklerini sanmaları sadece bir yanılgıdır. Onlar cinni şeytanların oyuncağı olurlar. Bütün medyumlar da öyledirler. Tarikat sahasına biat edenler Allah tarafından korunma altında olurlar. Elde ettikleri de o dairenin ledünni bereket sırları olur. Bütün esmalar Allah’ın rızası, amaçlar, vesile ve vasıta kılınmak için yapılmalıdır. Her şeyin başı ihlastır. Allah’a, bir esmada aşık olana bütün ruhaniler de aşık olur. O dilemese de Allah kendini anan kulunu dilediğine sevdirir. Esma bitikten sonra “Yüce Allahım bu esmanın ruhanilerini bana musahhar kıl ve işlerime yardımcı ver.” diye dua edene Allah tehlikesiz bir şekilde ruhanileri yollar.

 

Ona yardımcı olmak için akın akın gelirler. Bu ise dehşet bir lütuftur. Bir sufunin o sahayı merak etmemesi Allah’ın açtığı böyle bir kapıyı yok sayması sadece cehalettendir. İnsan sünnet ve kuran dairesinde kalıp Allah’ın verdiği her türlü nimetten yararlanmalıdır. Bunu yaparken de yalnızca Allah’a dayanmalı ona yönelmelidir. Allah ruhanilerle bir sufiyi buluşturmuşsa bu çok özel bir sır olarak kalmalıdır. Aksi halde sırrı söylemek kimi zaman o sırrı bir daha görmemeye neden olabilir. Bu da acı olarak yeterli olan bir şeydir. Sufilerin çoğu ruhani daireye sırt döndükleri için elli atmış yıl sonra bile yerlerinde sayıp kalmışlardır. Allah’ın özel olarak her esmaya atadığı ruhaniler kimi cahil ve softa müritlerce iyi gözle görülmemektedir. Onlardan uzak kaldıkları için de yerlerinde sayıp durmaktadırlar. Öyleyse esmaların ruhanileriyle buluşmak onları yardımcı olarak istemek için dua etmeli Allah’a yakarmalıyız. O dünyanın nimetleriyle Allah bizi buluşturmuşsa bunu örtüp gizlemeli sinemizde ötelere götürebilmeliyiz… Kim ki hak bir tarikata intisap etmemiştir, hak bir mürşidin elinden biat almamıştır, onun esmaların ruhanileriyle buluşması yardımlaşması sadece bir zan ve hayaldir.

 

O kapı kapalıdır. Esmaların ruhanileriyle buluştuğunu sananlar da cinni şeytanların maskarası, kuklası olan zavallılardır… Ruhanilerle buluşmak için İmam Ali Hazretleri Celcelütiyesinde Allaha yakarır… Emrine ruhani ifritler vermesini diler… Aynı dilek Nakşibendi tarikatının kurucusu İmam Bahaüddin Nakşibent hazretlerinin Evrad-ı Bahaiyye Azimetinde açıkça görülebilir. İmam Ahmet Buni,İmam Yafii, Seyyit Emir Sultan gibi binlerce evliya bu sırları içeren ledünni bilgiler aktarmışlardır. Yani ruhu ergin olana, bu yollar, Allah’tan esmanın ruhanilerini kendine musahhar edilip yardımcı verilmesini dilemek, ism-i azam sırlarındandır.

 

DUA İÇİN UYGUN ESMALAR SEÇİLMELİDİR

 

Dua bir müminin kulluk borcudur ve onun sonsuz gücüdür. Dua her şeyin sahibi olan Allah’ı hatırlama ona yakarmadır. Dua inanarak yapılırsa kaderi bozar. En tehlikeli hastalıklar bile inanarak yapılan duayla yok olup gider. Duada çok büyük sırlar var. Dua için başta bir miktar estağfurullah çekilmeli (70), sonra da efendimize salatu selam getirilmeli (11), ardından neye ihtiyacımız varsa o esma ya da esmalar seçilmelidir. Sonra da esmanın ebcetsel sayı toplamınca lailahe illallah demeli, esmayı çekerek Allah’a yakarmalıdır.

 

Dua için uygun esma bulunursa seri bir şekilde sonuç alınır. Esma ve dua bitince yine bir miktar istiğfar çekilir, bir miktar selatu selam söylenir. Ardından fakire bir miktar sadaka verilir. Sözgelimi vesveseyle helak olan biri yetmiş istiğfar, on bir selavattan sonra Kuddüs esmasını ebcetsel sayı değerince 170 defa “Lailaheillallahul Kuddus” çekip vesveseyi Allah’tan yok etmesini dileyip” buna kırk gün kadar devam etmelidir. Vesvesenin nasıl söndüğüne tanık olunacaktır. Hasta olan biri yine başta 70 istigfar, 11 selavat çekip niyet ederek 422 defa “lailahe illallahul Şafi” virdini kırk gün çekip Allah’a yakarırsa şifa bulacağı vesileler önüne çıkar.

 

DUA ve ESMA YOĞUNLAŞILARAK YAPILINCA ETKİLİ OLUR…

 

Dua ya da tarikat virtleri inanarak, yoğunlaşılarak yapılmadığı zaman beklenen yararlar ortaya çıkmaz. Dua edecek olan kişi haram lokma yememeli, gıybet etmemeli ya da dinlememelidir. Bu arada dinde icat edilen bidat muamelelere girmemeli, buna taraftar olmamalıdır. Şans oyunlarından, faizden, kalp kırmaktan uzak durmalıdır. Dua zamanı için yatsı sonrası ya da sabah namazı farzıyla sünneti arası kırk gün aksatılmadan duaya devam edilmelidir. Dua edecek kişi ilk önce temiz bir elbise giymeli abdestli olarak kıbleye karşı oturmalı birinci aşamada gözler kapalı bir şekilde kalbinde dünyaya ait ne varsa ondan uzaklaşılmalıdır. İkinci aşamada kendisini ölmüş bilip toprağın altında mahvolmuş, şanı şöhreti gitmiş şekilde düşünmelidir, buna da beş dakika devam edilmelidir.

 

Sonra Allah’ın nurunu tecellisini sağanak sağanak yağan bir yağmur gibi düşünüp kendini de o yağmur altında ıslanıyor diyerek fikrederek yetmiş istiğfar, on bir selavat söylenip niyet edilerek “Lailahe illallah” zikriyle ihtiyaç duyulan dua esması ebcetsel sayı değerince söylenip bu isimler şefaatçi ve vasıta kılarak dua edilirse daha yedi gün geçmeden güzel sonuçlar ortaya çıkar. Bu muameleye kırk gün kadar devam edilmelidir. Dileyen vekaleten birine de dua ettirebilir. Duanın sonunda bir miktar sadaka fakire verilmeli ve sabra çekilerek dua sonucu beklenmelidir. Allah duayı üç türlü kabul eder: Ya isteneni verir. Ya isteneni vermez daha hayırlısını verir. Ya da duayı ahiret hesabına kabul eder. Gerekirse bu muamele tekrarlanır, duada ısrarlı olmak gerekir. Allah duaya mutlaka icabet eder. Tarikatlardaki sufilerin yıllar içinde ilerleme göstermeden aynı yerde kaldıklarına sıklıkla tanık olunur. Kimi tarikat ehlinin yıllar sonra bile başladığı yerde kalması virtleri yukarıda belirtilen şekilde yapmamayla ilgilidir. İnanarak yoğunlaşarak yapılan dua ism-i azam sırrını açığa çıkarmada oldukça etkilidir. Tarikat ehili bir sufi yoğunlaşabildiği ölçüde yol alır.

 

Yoğunlaşmak öte alemle irtibata geçmenin anahtarıdır. Ötelerle irtibata geçenlere fetih ve sır kapıları açılır. Aksi halde hiçbir ilerleme kaydedilmez. İsterse yetmiş yıl geçsin, her gün de yirmi bin esma çekilsin… Değişen hiçbir şey olmaz. Sadece virdin sevabı alınır hepsi bu… Yetmiş yıl önce nereden başlanmışsa yetmiş yıl sonra da aynı yerde kalınır. Bu durum Kur’an okunurken, namaz kılarken de geçerli olan bir muameledir. Velayet ya da dua kabulü çekilen esmanın tecellisinin açığa çıkması sırrıyla ilgilidir, bunun için de inançla yoğunlaşıp virtleri yapmak şarttır.

 

ESMA-YI HÜSNANIN EBCETSEL DEĞERLERİ ve SIRLARI…

 

Esmaların ebcetsel değeri oldukça önemlidir. Dua ve virt ufkunda esma çekileceği zaman ilahi sırları kapsayan sayılara çok dikkat edilmelidir. Esmanın ebcetsel sayı değerinden sonra “/” imiyle verilen rakamlar o esmanın ism-i azam sırrını açığa çıkaran sayılar olup oldukça önemlidir, bu sayılarda aklın kavrayamayacağı sırlar vardır. Esmanın ism-i azam sırrını açığa çıkaran sayılar bir topluluğa paylaştırılarak virt halinde yapılabilir. Sohbet için bir araya gelen topluluklar herhangi bir esmayı ism-i azam sırrını kapsayan ebcetsel sayıyla anıp dua etseler olağanüstü sırlar açığa çıkar. Sözgelimi Rahman esmasının ism-i azam tecellisini ortaya çıkaran sayı 88.804’tür, bu sayı hatme katılanlara taksim edilip paylaştırılsa ve hatim bitiminde bu esma şefaatçi ve vasıta kılınarak dua edilse tecelli sırları zuhur eder.

 

 

ALLAH

 

İsm-i azamdan zat ismidir.Bütün esmalar bu ismin birer sıfatıdır. Nefs-i emmarenin ıslahı, kötü sıfatların yanması bu adla mümkün olur. Tarikatta bütün derece ve makamlar bu esmanın bereketiyle elde edilir. Bu mübarek ad bütün esma-yı hüsnayı içinde toplamaktadır. Bütün adlar bu addan türemiş ve bu ada sıfat olmuştur. Allah adını çokça anan kimseler nefis menzillerini seri bir şekilde geçerler ve oldukça heybetli olurlar. Öyle bir heybet elde ederler ki kimse yüzlerine bakmaya cesaret edemez. Ulvi ve sufili latifeler bu adın nuruyla olgunlaşır, nefis bu adın nuruyla olgunlaşıp insan-ı kamil olmaya başlar. Kadri ve Nakşi tarikinde seyr-i süluk edenler ilk önce bu esmaya talim ederler. Latifelerin ıslahı için bir günde en az beş bin Allah esması çekilmelidir. Aksi halde latifelerin ıslahı söz konusu olamaz. Tariklerde yol alınamaz. Cezbeler konağına adım atmada, yolları katetmede bu esma tecellisi oldukça etkilidir. Ebcetsel sayı değeri:66/4356

 

RAHMAN

 

Eşsiz bir merhamete sahip olan, merhamet tecellisinden her zerreyi sevinçlere gark eden demektir. Bu adı çokça okuyanlar eşsiz bir merhamete sahip olurlar. Heybetlerinden herkes çekinir. Rızk bereketine kavuşurlar. Çaresiz hastalıklara yakalananlar bu esmanın tecellisiyle selamete kavuşabilirler .Adları Abdurrahman olanlara bu adın çok büyük yararı vardır. Ebcetsel sayı değeri:298/88804

 

RAHİM

 

Ahirette rahmet tecellisiyle her mümini sevindiren demektir. Rahim adını anan kimseler dünya ve ahirette kesintisiz bir şekilde Allahın Rahmetine nail olurlar. Ellerinde olmadan çevredeki insanlara sevgi ve merhamet gösterirler. Rızk bereketine ulaşırlar. Bir nevi kendilerine gelen her türlü nimete karşı şükür halinde sayıldıklarından rızkları bollaşır. Bu esma, adı Rahmi olanlar için bir ism-i azamdır, onların her işi bu isimle ilgilidir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:258/66564

 

MELİK

 

Her şeyin kuşatanı sahibi idare edeni anlamına gelir. Akıllı, bilgili insanlara, özellikle yönetici, öğrenci olanlara bu ad oldukça yararlıdır. Bu adın tecellisine gark olanlar, her şeyi idare etme hassası kazanırlar. Herkese heybetli ve vakarlı gözükürler. Her türlü kazadan felaketten emin olurlar. Anlama ve kavrama güçleri günden güne artar. Ebcetsel sayı değeri:90/8100

 

KUDDÜS

 

Bütün kirleri pasları temizleyen demektir. Cinlerin, şeytanın, nefs-i emmarenin vesvesesinden kurtulmak için bu esma oldukça etkilidir. Bu esmanın büyüleyici bir özelliği vardır. Kuddüs esmasının tecellisine mazhar olanlar mağaradan çıkan Ashab-ı Kehf gençleri gibi ilgi odağı olurlar. Her gören kendilerine büyülenir, adeta aşık olur. Evrende eko sistem halinde olan temizlikler yağmur, rüzgar, toprağa dönüşme ve benzeri hep Kuddüs adının tecellisiyle olur. Bu adın ruhanileri etkileme gücü vardır. Gayp alemlerinin açılması ,sıkıntıların giderilmesi bu esma tecellisiyle açığa çıkar. Bu esmayı çalışanlar ” Subbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbül Melaiketi ve Ruh” duasını da çalışırlarsa gaybın sırları ortaya çıkmaya başlar. Bütün kötülüklerden korunurlar. Bütün kötü işler hayra dönüşür. Ruhaniler kendisini uyku uyanıklık arasında ziyaret ederler. Bu dua da Kuddüs esmasının ebcetsel sayı değerince okunabilir. Ebcetsel sayı değeri:170/28900

 

SELAM

 

Yaratılanları günahlarından arındırıp selamete ulaştıran demektir. Bu isim Rical-ı Gayp erenleri grubunda görevli olan üçyüz altmışların zikridir. Onlar bu adın tecellisiyle donanıp darda kalanları selamete çıkarmaya çalışırlar. Selam adının, cinnilerin saldırısına, şeytanların tasallutuna, fena insanların çıkışmalarına ve tehlikeli hastalıklara karşı dehşetli bir yararı vardır. Özellikle korku içinde kıvranıp duran her şeyden korkan insanlara bu ad çok büyük yarar sağlar. Bu ada devam edenlerde korkudan eser kalmaz. Hatta korkuyu inkar edecek duruma kadar gelirler. Koruyucu bir kalkan gibi olan Selam adını ananlar, semavi bir felaketle yaşamlarını yitirmezler: deprem, yangın, boğulmak, kaza ve benzeri… Selam tecellisi buna müsade etmez. Düşmanı çok olanlar bu adı anınca düşmanlarının her biri bir felakete uğratılır. Adı ananlar nerede olurlarsa olsunlar felaketlere maruz kalmazlar. Kalmışlarsa da kurtarılırlar. Bu ad cinleri mahveder.

 

Psikolojik sorunları olanlar, cin saldırısına uğrayanlar bu ada devam ederlerse seri bir şekilde kurtulurlar. Cinler kendilerine kötülük etmeye yanaşamaz. Adeta zırha alınırlar. Bu büyülü ada devam edip cezbeye girenleri yılan, akrep sokamaz. Hatta kurşun bile işlemez. Kendilerine saldıran düşmanların tümü felakete uğrarlar. Tıpta çaresiz kalınan hastalıklardan kurtulmak için bu ad oldukça etkilidir. Adı çalışmaya ihlasla devam edenler her türlü tehlikeli hastalıklardan kurtarılırlar. Bu ad, Yasin süresinin “Selamun kavlen min Rabbin Rahim” ayetiyle çalışılırsa ortaya esrarlı tasarruflar meydana çıkar. Çok hayırlı neticeler alınır. Bu ayet (131,313,432,817) sayılarının herhangi biriyle okunduğunda olağanüstü haller ortaya çıkar. Bu da esmayı yapanın inancı ölçüsünde olur. Selam adı kurtarıcı bir rahmettir. Koruyucu bir zırhtır. Çok azametli bir isimdir. Selam esmasının ebcetsel sayı değeri:131/17161

 

MÜ’MİN

 

Azabından inananları mahlukatı koruyan örten demektir. Kendini kötü söz söylemekekten alı koyamayanlara, inanç bozukluğu içinde kıvranıp vesveseye düşenlere bu adın büyük yararı vardır. Nefse ve mala zarar gelmesinden korkuluduğunda bu ad anılmalıdır. Devamlı okuyanlar düşmanlara karşı korunurlar. Ayrıca dilleri yalandan muhafaza edilir. İsteseler de kötülük yapmaya yönelemezler. Her türlü hastaya şifa niyetiyle okunduğunda yarar sağlar. Ebcetsel sayı değeri:130/16900

 

MÜHEYMİN

 

Yoktan var ettiği mahlukatı gözetip koruyan demektir. Kalbin nurlanması için bu ad çok yararlıdır. Bu ad düşmanların sataşmasından, her türlü bela ve musibetin berterafında yarar sağlar.İlahis sırlar bu adın içinde gizlidir. Bu adı selim bir kalple okumaya devam edenlere olacak hadiseler rüya aleminde gösterilir. Yedi gün boyunca yatsı sonrasında samimi bir kalple beş bin defa bu adı ananlar neyi merak ediyorlarsa rüyalarında görebilirler. Yunus Aleyhisselamın balığın karnında bu esmayı zikrederek sahil-i selamete ulaştığı rivayet edilir. Ebcetsel sayı değeri:145/21025

 

AZİZ

 

İzzet ve şerefte hiçbir şeyde benzeri olmayan hep kadir ve galip olan demektir.Toplum içinde itibarlarını kaybedenler, evde, işyerinde onurlarını yitirmiş olanlar, korku içinde yollarını şaşırıp kalanlar bu adı anmaya devam ederlerse bütün bunlardan kurtulurlar. Rızkları yağmur gibi akıp gelmeye başlar. Evde sevgi ve huzur oluşur. Aileler ve hane halkı sevgiyle kaynaşmaya başlar.Bu esmayı çalışanlara kim kötülük etmeye yeltense korkunç bir belaya uğrar. Esmayı çalışanların düşmanları birer birer helak olurlar. Bu esmanın mucizesiyle hiç umulmadık yerden rızklar akıp gelmeye başlar. Aziz esmasını çalışanlar dostları tarafından oldukça sevilirler ve aranırlar. Zikre devam edenler dünya ve ahirette şerefli bir yere sahip olurlar. Mutlu bir yaşam sürerler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:94/8836

 

CEBBAR

 

İstediğini yapan, mutlak hüküm sahibi olan, azameti karşısında her mevcudun küçük ve zelil kaldığı Allah demektir. Bu esmayı çalışanlar çok korkunç derecede heybetli olurlar. Üzerlerinde öyle bir heybet oluşur ki cinler ve insanlar hatta vahşi hayvanlar bile bu heybetten titrer çekinirler. Özellikle cinni ve insi düşmanları zelil perişan etmek için bu ad birebirdir. Bu esmaya devam edenlere hiçkimse bir kötülük dokunduramaz. Yapmaya kalkışırsa korkunç bir felakete uğratılır. Bu esmaya devam edenin düşmanları birer birer dostluk mesajları vermeye başlarlar. Esmayı zikredenden korkup çekinirler. Bu esmayı çalışanların emrine girmek için bütün yaratılmışlar can atarlar. Onun sözünü dinler ve yerine getirirler. Tutuklu olanlara, hapiste yatanlara bu ad bir kurtuluş vasıtası olabilir. Bu adın cezbesine ulaşanlar kime dikkatlice bakıp nazar etseler düşmanlarını felakete uğratırlar. Kendilerine cinniler tasallut olan kimseler bu adı anarlarsa cinnilerin iflahı kesilir. Esmaya devam edildikçe cinniler yanıp kahrolurlar. Tasallut oldukları insanı terkederler. Ebcetsel sayı değeri: 206/42436

 

MÜTEKEBBİR

 

Mutlak büyük ve ulu olan. Büyüklüğü, azametiyle sonsuz olan Allah demektir. Bu esma cinni ve insi düşmanları olanlara bir zırh gibidir. Günaha girmekten kendini alıkoyamayanlar bu esmaya devam ederlerse, dileseler de günahlara girmeye cesaret edemezler. Cinniler bu esmadan çok çekinirler. Mütekebbir esmasının tecellisi cinnileri mahvedip öldürebilir. Ruhani hastalıklara uğrayanlar bu adı anmakla büyük yararlar sağlarlar. Düşmanı çok olanlar bu ada devam ederlerse düşmanlarını tümü zelil ve perişan duruma düşer. Esmaya devam edenlerin sözleri herkes tarafından dinlenir. Bu adı ananlarda korkunç bir heybet oluşur. Öyleki hiç kimse onların yüzüne bakarak konuşmaya cesaret edemez. Bu adı ananların düşmanları korkudan mahvolurlar. Adı ananla dost olmak için fırsat kollarlar. Cinniler bu adı çalışana kötülük yapmak için yaklaşamazlar. Yanar helak olurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:662/438244

 

HALIK

 

Yaratıcılığının ve yarattıklarının sınırı olmayan bütün kaza ve kaderi yaratan Allah demektir. Bu esma araştırma geliştirme işyle uğraşan bilim insanları için esin ve keşif kaynağıdır. Bilim adamları bu esmaya devam ederlerse pek çok projeler ortaya çıkarırlar. Sanat adamları için de bu esmanın çok büyük yararları vardır. İyileşmesi müşkil olan maddi manevi hastalıkların şifası, kalbin nurlanması ve ledün bilgisi elde etmek için de bu ad çok etkilidir. Bu adı anmaya devam edenler yaratılan şerlerden kurtulup selamette kalırlar. Çocukları olmayan aileler bu ada devam ederlerse çocuk sahibi olacak sebeplere ulaştırılırlar. Sırları sezmede, kaybolan yitiğin dönmesinde adın tecellisi önemli bir işleve sahiptir. Ebcetsel sayı değeri:731/534361

 

BARİ’U

 

Her şeyi çok değişk biçimde yaratan Allah demektir. Bilim insanlarına ve sanatkarlara yararlı olan bir addır. Özellikle tıp doktoru olanların bu esmayı çalışmalarında çok büyük sırlar var. Bu ismi çalışan doktor hastalarını iyileştirmede oldukça başarılı olur. Buna kendisi bile hayret eder. Esmanın tecellisiyle hasta seri bir şekilde iyileşir. Uzun süre iyileşemeyen hastalar bu isme devam ederlerse şifa bulurlar. Bu isme devam edenlerin sıkıntıları sevinç ve ferahla değiştirilir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:213/45369

 

MUSAVVİR

 

Her mahluku ezeli hikmetinin gereği suretlerle yaratan Allah demektir. Bu isme devam eden sanatkarlar ve araştırmacılar oldukça başarılı sonuçlar alırlar. Düşmanlığı dostluğa döndürmek için bu esma oldukça etkilidir. Sık sık düşük yapan kadınlar, bu esmaya hamilelikleri boyunca devam ederlerse Musavvir olan, düşüğe fırsat vermez. Musavvir esması bu isim hürmetine adı anana bol rızklı güzel ahlaklı bir çocuk armağan eder. Ebcetsel sayı değeri:336/112896

 

GAFFAR

 

Günahları gizleyip örterek bağışlayan affeden Allah demektir. Girdiği günahların neticesi olarak sıkıntıya felakete uğrayanlar bu adı anarlarsa kısa sürede çok büyük yarar sağlarlar. Sık sık sinirlenip parlayanlar bu esmaya devam derlerse bundan kurtulurlar. Esmanın tecellisine mazhar olanları düşmanları göremezler. Görseler de farklı bir simada görürler. Ona kötülük yapmaya fırsat bulamazlar. Kimi sır perdeleri bu esmayla yavaş yavaş açığa çıkar. Maddi ve manevi durumun düzeltilmesinde hatadan dolayı ezilip inleyen hatta hasta olanların affında bu esmanın tecellisi etkilidir. Bu adı ananların günahlarını Allah bağışlar ve onlara helal rızklar yollar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:1281/1.640.961

 

KAHHAR

 

Büyüklüğüyle dilediğini kahreden bitiren Allah demektir. Bu isim adeta büyülü gibidir. Bu esmaya çalışanlar dehşetli bir heybetle donanırlar; kime öfkeyle baksalar, bakılanlar zelil ve perişan olurlar. Uzak ve yakın açık ve gizli olarak kim bu esmayı çalışana düşmanlık etmeye yeltense o saatte şiddetli bir sille yer. Zelil ve perişan olacağı bir derde yakalanır. Nefsi azgın olanlar ve bu yüzden elde olmaksızın günaha girenler bu esmaya devam ederlerse nesf-i emmarenin, şehvetin şerlerinden kurtulurlar. Nakşibendi tarikatındaki evliyaların çoğu bu esmayla ölür dirilirler. Onların çalıştıkları en son esma “Ya Kahhar”dır. Esmayı çalışarak düşmanlarını Allaha havele edenlerin düşmanları mahvolur. Esmanın ebcetsel sayı değeri:306/93636

 

VEHHAP

 

Ayrım yapmaksızın her yaratılana karşılıksız ihsanlarda bulunup onları rızklandıran,sevindiren Allah demektir. Bu esma özellikle geçim sıkıntısı çekenlere yarar sağlar. Katı kalpli merhametsiz insanları yumuşak huylu yapmakta da bu esma oldukça etkilidir. Geçim sıkıntısı ve bereket için esmanın çok büyük tecelli sırları var. Ayrıca muratların olmasında bu esma oldukça etkilidir. Ebcetsel sayı değeri:14/196

 

REZZAK

 

Bütün mahlukatın maddi manevi rızklarını veren Allah demektir. Bu ad tabiat işlerinden sorumlu olan Mikail Aleyhisselamın ve avenesinin zikridir. Maddi ve manevi rızk için,bereket için bu esma ism-i azam sırrı taşır. Bu isma devam edenler ummadıkları yerden rızka kavuşurlar. Sevgi rızkı elde ederler. Kalp huzuru bulurlar. Arkadaş sayıları ve çevresi artar. Ticareteinden bereket görür. Rızkı yağmur gibi yağarak gelir… Ebcetsel sayı değeri:308/94864

 

FETTAH

 

Her güç işin önünü açıp kolaylık ve fetih veren, gerçek ilim kapılarını yarattıklarının yararına açan, onlara her türlü ilim ve feyiz alma imkanı sağlayan Allah demektir. Bu esmayı maddi manevi tıkanıp çaresiz kalanlara, işlerinin önü açılmayıp hep sekteye uğrayanlara çok büyük yararı vardır. Fettah esması ism-i azam sırrı taşır. Son Mehdi’de bu esma ism-i azam olarak açığa çıkar. Kutsi havarileri bile bu esma bereketiyle dünyanın dört bir yanına açılıp fetih bulurlar. Sufizm dünyasında yıllarca esma yaptığı halde bir sırra vukuf olmayan müritler bu adla Allahı zikrederlerse kısa zamanda acaip sırlara vukuf olmaya başlarlar. Garip sırların perdeleri yavaş yavaş kendilerine açılmaya başlar. Fettah esması; çok geniş dairede fetih getiren, engelleri kaldıran, büyüleyici özelliği olan kerametli bir esmadır. Bu isme mazhar olanların önlerindeki engeller neyse, Allah tarafından ortadan kaldırılır. Bilim insanları, talebeler, Sufizm yolunda bulunan salikler; işleri maddi manevi sekteye uğrayanlar Fettah adından yararlanabilirler. Adın tecellisi altında terbiye olanlara hiçbir şey güç gelmez. Binlerce işi, hiç yorulmadan, çok büyük bir keyifle yapabilme becerisini bu esma açığa çıkarmaktadır. Fettah esması yalnızca maddi sıkıntıları ortadan kaldıran bir isim değildir. Rüya perdelerini, yakaza perdelerini, gönül gözü perdelerini de ortadan kaldırıp açan çok dairede fetih yapan büyülü bir ism-i azam esmasıdır. Bu esmayı çalışanlar kısa sürede esmanın yararlarına tanık olurlar. “İnna fetehna leke fethan Mübina” ayetini (313,489) defa zikredenlerde olaganüstü sırlar açığa çıkmaya başlar. Bütün kapalı kapılar birer birer açılır. Rüya ve yakaza alemlerinde sırlar açığa çıkar. Engel olan şey neyse -başarı, evlilik, rızk, hastalık, huzursuzluk, düşmanlıklar- yavaş yavaş ortadan kalkıp güzel bir ufka gelir. Bu ismin özellikle çok zeki fıtratlı öğrencilere büyük yararları vardır. Kendi sahalarında olağanüstü açılım ve dönüşüm yaşamakta çok başarılı projelere imza atmakta bu ismin tecellisi önemli rol oynar. İlahi alemlerin ve kapalı kapıların açılmasınada sabır gerekir. Fettah adı azametli bir addır. Bu adın ışın tecellisi altında olan kimse kendi nefsini muhasebe edecek kudrete getirilir. Devam edenler, Allah’a yakınlaşma sırrını kavrarlar. Adın ebcetsel sayı değeri:489/239121

 

ALİM

 

İlminin, bilgisinin sınırı olmayan her şeyi bilen Allah demektir.Bu isim özellikle öğretmen ve öğrencilere yarar sağlayan bir addır. Kavrama gücünün yükseğe çıkması bu ismi anmakla söz konusu olur. Bu esmanın kalbi nurlandırma hikmeti de vardır. Alim esmasına devam edenler zaman içerisinde çok büyük bir kavrama gücü elde ederler. Ruhani alemleri anlama algılama hassası kazanırlar. lim esmasına ilave olarak “Ya Allemel Guyup” kelimelerini de zikredenler kısa sürede kimi garip şeyleri görmeye başlar. Yakaza, rüya haliyle başlayan bu güzellikler esmayı zikredenin istidadına göre keşif dairesine doğru kayabilir. Öğrenci olanlar günde 150 defa bu adı anıp ders çalışmaya başlarlarsa çalıştıkları bilimde oldukça başarılı olmaya başlarlar. Her geçen gün kavrama güçleri artar. Alim esmasını çalışanlar her gün sabah ve akşam üçer kez: “Bismillahillezi la yadurru me’asmihi şey’ün fil ardı ve la fissema’ vehüves Semi’ul Alim” derlerse, bütün belalardan ve musibetlerden Allah’ın yardımıyla korunurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:150/22500

 

KABIZ

 

Daraltarak sıkan, yoksun bırakan Allah demektir. Bu esmanın tecellisi sıkıntıların çok geniş dairelerinde kendini gösterir. Evrende sıkılma sıkıntı adına ne varsa bu esmanın tecellisiyle açığa çıkar. Bu esma Azrail Aleyhisselam ve avanesinin zikridir. Esmaya devam edenlere dokunalar felakete uğratılırlar. Hakkında dedi kodu edenlerin dilini bağlamada etkili bir esmadır. Virt olarak çekenlerede heybet meydana gelir. İnsanlar kendilerinden çekinir ve korkarlar. Virdi çeken cezbe ehliyse öfkeyle baktığı kimselerden her biri bir felakete yakalanır, sıkıntıdan sıkıntıya düşerler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:903/815409

 

BASIT

 

Bağış ve ihsanının bolluğundan her ihtiyaç sahibinin önünü açan Allah demektir. Bu esma tıkanan kapıları açmak için oldukça etkilidir. Özellikle maddi manevi tıkalı kapıların önünü açmak için oldukça önemli bir esmadır. Ruhsal yönden sıkılan, deprasyon geçiren, bunalıma düşen sebepli sebepsiz yere sürekli içi daralan insanlara bu esma çok yararlıdır. Esmaya devam edenler bir iki hafta içinde esmanın etkisini görmeye başlarlar. İçlerine bir huzur ve sevinç duyarlar. Bu sevinç esmanın tecellisinin açığa çıkması neticesinde oluşur. Basıt esmasının tecellisiyle kalp gözü açılır. Bu esmanın yardımıyla kalp perdeleri aralanır. Sıkıntı içinde kıvranıp duran insanlar bu esmanın zikrine devam ederlerse kısa zamanda hayırlı bir netice alırlar. Bu da esmayı çalışanın inancı oranında meydana gelir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:72/5184

 

HAFİD

 

En yüce mertebeden en aşağı mertebeye indiren Allah demektir. Bu adın düşmanları perişan etmeye, onların hilelerine karşı korunmaya karşı büyk bir etkisi vardır. Bu esmaya devam edenlerin düşmanları zelil ve perişan edilirler. Zalim, azgın merhametsiz kimselerden sakınmak, onların insanlara yapacakları kötülüklerden korunmak için Allah’ın bu yüce adını anmakta büyük sırlar gizlidir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:1481/2.193.361

 

RAFİU

 

Dereceleri yükselten Allah demektir. Bu adı ananlar maddi manevi olarak yükseltilirler. Bu ad kolaylıkların ve yükseliş kapılarının anahtarıdır. Esmaya devam edenler fukaralıktan kurtulup halk içinde aziz olurlar. Bu isme devam edenler manevi yolculuklarında terakki ederler. Akranları arasında hatırı sayılır bir mertebeye getirilirler. Bu esmaya devam edenler zalimlerin şerlerine karşı korunurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:351/123201

 

MUİZZ

 

İstediğini aziz kılan, istediğine mülk, saltanat, şeref ve şan veren Allah demektir. Yoksul olan ve gücsüz çaresiz düşen kimseler için bu ad kurtuluş vasıtasıdır. Bu durumda olanlar bu adı anarlarsa güçsüzlükleri güce döner. Ayrıca insanlar arasında vakarlı, heybetli görünüşleriyle herkesin sevgi ve saygısını kazanırlar. Kalpleri ilahi ilhamla gıdalandır, hangi işe yönelseler hayırlı olan şey ilham yollu içlerine doğar, bu sayede her işte aziz olurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:117/13689

 

MÜZİL

 

Güç ve kuvvetlerine güvenenleri zelil, mağlup ve perişan eden Allah demektir. Bu ad zalim ve şerlileri yola getiren onları zelil ve perişan edip izzetsiz duruma düşüren bir tecelliye sahiptir. Kendilerine düşmanlık edenlere karşı bu adı anıp dua okuyan kimse korunma altına alınır. Kendisine düşmanlık edenlerden her biri bir derde uğratılır. Gücüne, varlığına güvenerek halkı ezmeye çalışanlar ve düşmanlar bu esmaya havale edilirse sonları perişan olur. Her yerde rezil olacak bir belaya uğratılırlar. Özellikle düşmana karşı savaşan askerlere ve kolluk güçlerine düşmanlarla çatışmaya gireceklere bu esma çok büyük yarar sağlar. Bu adı ebcetsel sayı değeri kadar anıp düşmanla çatışmaya giren asker ya da kolluk gücü düşmanları mağlup ve perişan eder. Esmanın ebcetsel sayı değeri:770/592900

 

SEMİ’

 

Yarattığı alemlerdeki bütün varlıkları işten Allah demektir.Bu ad özellikle vaazlara ve öğretmenlere yararlı olan bir esmadır. Bir topluluk önünde konuşanlara büyük yararı vardır. Kulakları ağır iştenler bu esmaya devam ederlerse sorunlarından kurtulurlar. Kendinden geçerek bu ada devam edenler yaratılan alemlerdeki sesleri işitebilirler. Gayp aleminde bulunan ruhanilerle konuşabilirler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:180/32400

 

BASİR

 

Yarattığı her şeyi gören Allah demektir. Bu yüce adı ananlara Allah bütün gizli işleri aşikar kılar. Rüya, yakaza ,ilham yollu pek çok sırra bu adın tecellisi ile ulaşılır. Cezbe sahibi olan biri bu adı söylemeye devam ederse dünyevi ve ruhani alemdeki sırlara vukuf olmaya başlar. Olacak olayları önceden görebilir. Gördüklerini anlatmadıkça kalp gözü açılmaya başlar. Basir esmasını virt olarak çekenelerin görme hassaları gün geçtikçe artmaya başlar. Görme kusurları ortadan kalkar. Gözlerine ilahi bir kudret ışını yerleşir. O kadar ki gözlerin ışıltısın bakılamayacak bir heybet meydana gelir. Basir esmasına aşık olanlara gizli dünyanın sekineleri akıp akıp gelirler. Olacak olaylara dair bilgi verirler. Bu isme devam edenler çok geniş dairedeki hadiselerin tümüne kolaylıkla vukuf olur. Ebcetsel sayı değeri:302/91204

 

HAKEM

 

Her şeyi kusursuz, doğru olan; kaza ve kaderle her şeye hükmeden Allah demektir. Hakem ismi bilimlere hükmetme, sırları açığa çıkarıp yayma, başkaları üzerinde etkili olma tecellisini açığa çıkaran bir esmadır. Bu adı ananların sözleri her yerde geçerli olur ve kabul edilir. Özellikle öğretmenlere, avukatlara, idarecilere bu adın çok büyük bir yararı vardır. Hakim adı yalnız dünyevi değil ruhani alemleri de kapsayan bir esmadır. Bu adı ananlar ruhani alemlere de hükmedip söz geçirebilirler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:68/4624

 

 

 

ADL

 

Gerçek bir adalet sahibi olan Allah demektir. Allah mutlak bir adalet sahibidir. Bütün hadiselerde bilinmedik bir adalet vardır. Herhangi bir konuda hüküm verme durumunda olanlara, hakimlere bu esmanın çok büyük yararı vardır. Zulme uğrayan kimseler bu esmaya devam ederlerse adil bir muamale ile karşılaşırlar. Esmaya devam ettikleri sürece de kimseye zulmetmezler. Adl ismi, İman Ali’nin (ra) ism-i azamlarından birisidir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:104/10816

 

LATİF

 

Kullarına ihtiyaç duydukları şeyi ihsan eden Allah demektir. Bu esma ruhi bunalım, deprasyon, ruhi yıkım, çaresizlik, ümitsizlik, felaket ve hastalık içinde kıvranıp duranlara çok büyük yarar sağlayan bir tecelliye sahiptir. Bu esmaya devam edenler her türlü semavi arzi kazalardan korunurlar. Latif esmasının ruhanileri çeken toplayan azametli bir sırrı vardır. Bu esmaya devam edenler ruhani alemlerle irtibat kurabilirler. Sıkıntı içinde kalıp bunalıma düşenler bu adı zikir vasıtası kılarak dua ettiklerinde içinde bulundukları felaketlerden kurtarılırlar. Bu esmaya devam edenler oturmaları kalkmalarıyla oldukça kibar olurlar. Tıpta çaresiz kalınan hastalıklardan kurtulmada bu esmanın azametli bir sırrı vardır. Latif esması Mehdi Aleyhisselamın ism-i azam esmalarından biridir. Bu esmaya devam edenler hoşlarına gitmeyecek bir muamele ile karşılaşmazlar.

 

Kaderin kaza oklarını rüyalarında atlatma bereketine nail olurlar. Esmanın,belaları atmada, işleri kolaylaştırmada, rüya alemlerinde isteneni görmede çok büyük bir yararı vardır. Kim bu esmaya devam ederse ruhani alemle kolayca irtibat kurabilir, o alemlerdeki sırlara ulaşabilir. Bu adla yapılan dualar çok seri bir şekilde karşılık bulur. Bunalımlı felaketli anlarda bu ada sarılmak kurtuluşa vesile olur. Çok ağır bir hastalığa yakalananlar, zalim bir kimsenin zulmü altında inleyenler bu ada devam ederlerse bu hallerinden kurtulup feraha ererler. Bu ad öylesine şerefli ve büyülü bir addır ki bu ada başkaca esmayı ilave etmeden yalnızca bu adla Allah’ı zikredenler en şiddetli çaresiz bir hastalık, keder, ıstırap, felaket içinde bulunsalar dahi Latif esmasının mucizevi tecelli ışınıyla sahil-i selamete çıkarılırlar. Yunus Aleyhisselamın denizden kurtarılışı gibi kurtarılırlar. Bu ad insanın üzerindeki ağırlığı alıp atmadan yana da çok esrarlı bir tecelliye sahiptir. Esmanın ebcetsel sayı değeri: 129/16641

 

HABİR

 

Kainattaki her şeyden haberi olan Allah demektir.Bu esmaya devam edenler gayp alemleriyle irtibat kurup dilediklerini öğrenebilirler.Uykuda ,uyanık halde merak ettikleri şeyleri ruhanilerden öğrenebilirler.Habir esmasına mazhar olanlar dahileşirler.Akılları unutmayı inkar edecek duruma gelir.Bilimleri kavrama güçleri artar.Rüya ve yakaza yoluyla dünyada olup bitecek hadiselerden haber almaya başlar.Esmanın ruhanileri merak ettikleri şeyleri rüyalarında bildirirler.Bu esmanın ruhanileri çeken, onları büyüleyen bir sırrı vardır.”Ela ya’lemu men halak ve hüvel Latifül Habir” ayetini (812) defa yedi gün boyunca çekip dua edenler.İstiharelerinde merak ettikleri şeyleri görebilirler.Bu da dua okuyanın inancı oranında gerçekleşir.Esmanın ebcetsel sayı değeri:812/659344

 

HALİM

 

Hiçbir günahkarın rızkını kesmeyen onları hemen cezalandırmayan yumuşaklık ve güzellikle muamele eden Allah demektir. Bu esmanın öfkeli insanların gazabının söndürmeden yana büyük bir sırrı vardır. Özellikle sinirli fıtratlar, hem parlayıp çevresine zarar verenler bu esmaya devam ederlerse çok büyük yarar görürler. Öfkeli birinin huzuruna çıkılacağı vakit bu esma ebcetsel sayı değerince çekilip dua edilirse huzuruna çıkılan öfkeli kimse bunu okuyanı güzellikle karşılar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:88/659344

 

AZİM

 

Azametini ve büyüklüğünü hiçkimse kavrayamayan Allah demektir. Azim, cisimlerin büyüklüğünü bildiren bir addır; ancak bu esmanın büyüklüğü Allahın zatına mahsustur, kavrayış gücü dışındadır. Virde devam edenler her yerde izzetle karşılanırlar. Emri altında insan çalıştıranlar bu ada devam ederlerse herkes sözlerini dinler, hiçkimse sözünden dışarı çıkmaz. Askeri komutanlar ve emrinde insan çalıştıranlar bu adın tecellisiyle sözleri dinlenir olurlar. Bu isme devam edenlerin korkuları yok olur, halk tarafından, çevrece saygıyla karşılanırlar. İstekleri yerine getirilir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:1020/1.040.400

 

GAFUR

 

Kullarının günahını örtüp affeden Allah demektir. Makam sahibi insanların öfkesinden korunmak için bu adın çok büyük yararı vardır. İç alemi karışık olan, bunalım yaşayan, işleri rengini almayan insanlar bu ada devam ederlerse çok büyük yarar sağlarlar. Virt olarak okumaya devam edenlere ruhaniler yardıma gelirler. Bu ad günahkarların ism-i azamıdır. Ada devam edenler maddi manevi korkulardan kurtulur huzura ererler. Ayrıca bu ada devam edenler kulların hatalarını görmeyip onları örtme ahlakıyla da ikramlanırlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:1286/1.653.796

 

ŞEKUR

 

Nimetlerine karşı yapılan kavli ve fiili şükrün karşılığını bolca veren Allah demektir. Bu esmayı hakkıyla ananlar hakkıyla şükür edasını yerine getirmiş olurlar. Maddi manevi felaketler içinde çırpınanlar şükür tecellisini kapsayan bu esmayı calışırlarsa kısa süre içerisinde durumlarında düzelme meydana gelir. Ada devam edenlere kaza ve bela uğramaz olur. Günden güne rızkları artar. Aileleriyle bereket içinde bir ömür sürerler. “Suphanallahi vebi habdihi suphanallahil azim” duasına günde 100 defa devam edenler Şekur esmasını da ebcetsel sayı değerince anarlarsa bütün sıkıntılar, yerini sevince bırakır. Günahlar denizler köpüğü kadar olsa da silinir. İhlasla yapılırsa kırk gün içinde acayip sonuçlar alınır. Esmanın ebcetsel sayı değeri:526/276676

 

ALİY

 

Noksan sıfatlardan ihtiyaçlardan beri olan şanı çok yüce Allah demektir. Bu adı sürekli anan kulları Allah başkalarının zilleti altında tutmaz. Bu adı anmaya devam edenlerin her yerde itibarları yüce olur. Sözlerinde mantık ve hikmet hakim olur. Allah böyle kimselere bilgilerin kapılarını açıp onları aziz kılar. Aliy adını anan kimseler gridikleri mecliste çok itibarlı olup saygı görürler. Din büyükleri, öğrenciler, yöneticiler için bu adın çok büyük yararları vardır. Bu esma, adı Ali olanlar için bir ism-i azamdır. Esmanın ebcetsel sayı değeri:110/12100

 

KEBİR

 

Büyüklüğü kavranamayan, akılla anlaşılamayan azemetli Allah demektir. Bu adı ananlar korkunç derecede heybetli olurlar. Öyle ki hiçkimse onlara bir kötülük dokundurmaya güç yetiremez. O kadar heybetli görünürler ki bu adın tecellisiyle hiçbir makam sahibinden, şerli insandan korkup çekinmezler. Onların sözleri kendilerine önemsiz ve basit gelir. Bu ada devam edenler makam ve mevki sahipleri tarafından güzellikle karşılanırlar. Ruhani alemin şerlileri, cinniler, bu ada devam edenlere güç yetiremezler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:232/53824

 

HAFİZ

 

Koruyan muhafaza eden Allah demektir. Bu isim insi ve cinnilerin zararlarına karşı oldukça etkilidir. Yolculuğa çıkanlar, yolculuğa çıkmadan önce bu adı ebcetsel sayı değeri kadar anıp Allah’a sığınırlarsa Allah onları yolculuk boyunca bütün felaketlerden korur. Korktukları neyse ondan emin olurlar. Bu ad , cinnilerin saldırısına karşı çok etkilidir; hastalık ve felaketlerden korunmaya yarayan çok yüce bir addır. Öğrenciler bu ada devam ederlerse bilgileri kavrama yetenekleri gelişir. Çok büyük bir felaketle baş başa kalcak olanlar, savaş, çatışma, şerli insanların hücumu ve benzeri abdest alıp iki rikaat nafile namazı kılıp korunmaya niyet ederek 7 defa ayetel kürsiyi okuyup son okuyuşta ayetel kürsinin “velayeuduhu hıfzuhuma vehüvel aliyyül azim” ayetini yetmiş defa tekrarlayıp Hafiz esmasını 998 defa anarak Allah’a sığınırlarsa hiçbir kimse onlara zarar veremez. Ruhaniler ve melekler ordusu, kötülük vermeye çalışanları mahvederler, ona insandan ve cinnilerden gelecek kötülüğü bertaraf ederler. O kimse Allah’ın himayesi altında olur. Üzerine ordular saldırsa hiçbir kötülük dokunduramazlar. İhlasla yapanlara düşmanların kurşunları isabet ettirilmez ve işlemez. Esmanın ebcetsel sayı değeri:998/996004

 

MUKİT

 

Bütün yarattıklarına gerekli olan rızkı veren Allah demektir. Ulvi ruhlar ve ruhaniler hareketlerini bu adı anarak gerçekleştirirler. Bu ismi zikre devam edenlerin ruhları gıdalanır ve kendileri de açlık hissi duymazlar. Allah’tan maddi manevi rızk talep edenler bu adı anarak amaçlarına ulaşabilirler. Bu adın bir diğer yararı da okuyanları çeşitli illetlerden, hastalıklardan koruyucu özelliği olmasıdır. Esmanın ebcetsel sayı değeri:550/302500

 

HASİB

 

Her şeyi hesaplayan Allah demektir. Bu esmaya devam edenler sayısal ilimde oldukça başarılı olurlar, işlerini bir hesap inceliği çerçevesinde yapmaya başlarlar. Düşmanlar bu esmaya devam edenlere zarar veremezler. Allah düşmanlarını zarara uğratır. Bu adı anacak olanlar yaratılanlara değil, Allah’a dayanarak, Allah’a sığınarak kimsenin sözüne nasihatına kulak vermeden kalbinin işaret ettiği yolda yürüyerek o yüce zata ulaşmaya çalışmalıdırlar. Esmaya devam edenler sayısal bilimde şaşılacak derecede başarı elde ederler, bilimleri kavrayış güçleri artar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:80/6400

 

CELİL

 

Büyüklük ve güzelliğinde dengi olmayan Allah demektir. Bu isme devam edenlerde tanımı olanaksız bir heybet meydana gelmeye başlar. Ada devam edenlere manevi bir güç verilir. Bu esmaya devam edenlere karşı asla kötülük yapılamaz, kötülük yapmaya çalışanlar kendilerini helak ederler. Zalimlerin saldırısına maruz kalanlar bu ada devam ederlerse kısa sürede zalimler dize gelir, her biri bir felakete uğrar. Esmaya devam edenler tehlikeli yerlerden emniyet içinde geçerler. Kendileri oldukça güzel ve çekici olurlar. Nereye gitseler itibar görürler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:73/5329

 

KERİM

 

Karşılıksız olarak veren, cömertlikre benzersiz olan Allah demektir. Bu adın cömertliğe bakan bir tecellisi vardır. Esmaya devam edenler maddi manevi cömert olmaya başlarlar. Çevrelerindekilere ikramlar eden biri olurlar. Okumaya devam edenlerin kazançlarında bereket meydana gelir ve herkes tarafından sevilirler. Kerim olan Allah asi,mümin bütün kulların rızkını eksiksiz verir, bu nedenle inançlı inançsız herkes ne isteyecekse Kerim olan Allah’tan doğrudan istemeli dua makamında başkalarını araya sokmamalıdır. Kerim esması maddi rızkın yanında manevi rızkın da artmasına neden olan bir tecelliye sahiptir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:270/72900

 

RAKİB

 

Her an bütün yaratılanarı görüp gözeten onlara bakan Allah demektir. Bu esmaya devam edenler yavaş yavaş Allah’ın koruması altına girerler. Allah esmaya devam edenlerin işlerine kolaylık verip yardım eder. Düşmanları çok olnalar bu esmaya devam ederlerse düşmanların saldırısına karşı korunurlar. Korku içinde kıvranan, sebebi belli olmayan bir huzursuzluk içinde olan,ailesinde huzur bulunmayanlar bu esmaya devam ederlerse bu illetlerden kurtulurlar. Bu esmanın tecellisinide çok büyük esrar vardır. Özellikle evinde nazar, haset ya da sihir olanlar; şer ve sıkıntı eksik olmayanlar bu esmaya devam ederlerse sihirden, nazardan, hasetten ve sıkıntıdan eser kalmaz. Sihri, nazarı, hasti vurup kahreden yok eden bir tecellisi vardır bu azametli adın. O eve ne kadar büyü yapılmışsa seri bir şekilde etkisini yitirir. Cinni şeytanlar Rakip esmasının tecellisinden kahrolup yanarlar. Bu esma olağanüstü bir enerji yaymaktadır; bu enerji de şer dairede kalan her şeyi yakıp mahvetmektedir. Bu isme devam edenler giriştikleri her işte bir kolaylık yolu bulurlar, önlerindeki engeller birer birer kaldırılır. Bu da esmanın tecellisinin açığa çıkmaya başlaması sonucu ortaya çıkar. Bu ada devam edenlere bir sekine gelir ve işlerinde yardımcı olur. Nereye yönelse Allah’tan yardım görür. Esmaya devam edenler Allah’tan başkasını sevip boyun eğemezler. Büyk bir heybet sahibi olurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:312/97344

 

MUCİB

 

Yaratılan herşeyin fiili ve kavli dualarına icabet eden, onların dualarını kabul eden Allah demektir. Bu esma sırların kapısıdır.Bütün mahlukatın hem fiili hem de kavli duasına bu isimle icabet edilir. Onların duası bu isimle kabul edilir. Kulların duasını alan, kabul eden esma “Mucib”dir. Her şey bu esmanın tecellisinin açığa çıkmasıyla dua makamında kabul görür. Bu ada devam edenler şerlilerin, dedikoducuların fitnelerinden muhafaza edilirler. Ada devam edip bu adla cezbe konağına adım atanların kalpten geçen bütün muratları kerametli bir şekilde kendine verilir. Neye ihtiyacı varsa o ihtiyaç dua edilmese bile kalbe alındığından ve bir nevi dua hükmüne geçtiğinden kerametli bir şekilde kabul edilir. Hatta bu kabul işinde akıllara durgunluk verecek şeyler ortaya çıkar. Virde devam edenler, duası seri bir şekilde kabul olan biri haline dönerler. Düşmanı çok olanlar bu adı anıp düşmanları Allah’a havale ederlerse düşmanlardan herbiri bir felakete uğratılırlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:55/3025

 

VASİ’

 

İhsanı bütün yaratılanları kuşatan Allah demektir. Yaratılıştan kin ve haset içinde bulunan ve bu nedenle rahatsız olnalar bu ada devam ederlerse kısa süre sonra içlerinde kin ve hasetten eser kalmaz. Altından kalkılamayacak bir durumla baş başa kalanlar, rızk darlığı çekip perişan olanlar, evinde hayır bereketten eser olmayanlar bu ada devam ederlerse büyük yarar görürler. Kendilerine ummadıkları yerden rızk kapıları açılır. Allah insanların kalbini virdi anana yardımcı olmaya yöneltir. Vasi’ adına devam edenler elde olmadan cömert olmaya herkesin yardımına koşmaya başlarlar. Ahlakları güzelleşir. Maddi manevi ferah içinde olurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:137/18769

 

HAKİM

 

Her şeye hükmedip onların yaratılış hakikatını bilen Allah demektir. Bu ismin zikrine devam edenler ve tecellisine mazhar olanlar hikmetli konuşmaya başlarlar ve olayları yorumlamada hikmet lisanıyla konuşurlar. Dilek ve hacetlerin yerine gelmesinde, korkulan şeylerden emin olmada bu esmanın tecellisi oldukça etkilidir. Hakim ismine ism-i azam dairesinde mazhar olanlar hiçbir kimseye hiçbir soru sormadan bütün sorulara ilahi tecelli sırrıyla şaşmaz ve doğru bir şekilde cevap verirler. Hangi ilimden sorulursa sorulsun mutlaka doğru cevap verirler. Said Nursi Hazretleri Hakim esmasını ism-i azam olarak elde edip, bu esmanın sırrına vukuf olduğundan hiç kimseye soru sormamış, her sorulana doğru cevap vermiştir. Risale-yi Nur’un yazılmasında Hakim esmasının isim-i azam dairesindeki tecellisi oldukça etkili olmuştur. Bu adın cemaat liderlerine, bilim insanlarına, talebelere çok büyük yararı vardır. Esmanın ebcetsel sayı değeri:78/6084

 

VEDÜD

 

Sonsuzca bir aşk olan, aşkla alemleri yaratan Allah demektir. Bu esma alemlerde sevgi ve aşktan yana ne oluyorsa onun kaynağı sayılır. Vedüd esmasının tecellisiyle alemler ayakta durur. Nesiller onun içindeki sevgiyle nasiplenerek devam eder. Bu esma büyüleyici, aşka çekici bir tecelliye sahiptir. Esmayı cekenlere başta ruhaniler, cinniler, melekler olmak şartıyla bütün kalpler sevgiyle çekilip gelir. Öyle bir çekilme olur ki akıllar hayretler içinde kalır. Virde devam edenlere bayanlar, sık sık aşık olurlar. Bu esmaya aile huzuru olmayanlar, sevgilerine karşılık görmeyenler, evlenemeyip evde kalanlar devam ederlerse kısa sürede hayırlı bir sonuç alırlar. Kaderin açılması, sevilip saygı görme, beğenilme, aile saadeti için bu esma gibisi yoktur. Ruhaniler ve cinniler bu esmanın nuruna aşık olduklarından esmaya devam edenlere doğru akıp akıp gelirler. Bu esmaya devam eden kime sevgiyle bakıp gülse kendisine bakılanın kalbi yerinden hoplar, esmayı anana adeta büyülenip aşık olur. Onsuz yapamaz. Onun sevgisiyle yanıp tutuşur. Vedüd esmasına devam edenler yavaş yavaş bütün insanlara aşık olmaya başlarlar. Bütün yaratılanı severler. Sevgi ve aşk dairesinde olan ne varsa bu esmanın tecellisiyle ortaya çıkar. Vedüd esmasına devam edenlerin yüzlerinde büyüleyici bir aşk sırrı açığa çıkar. Onların yüzüne bakanlar büyülenip esmayı okuyana aşık olurlar. Onları gördüklerinde kederleri sevince döner. Evlenemeyen, sevdiğinden karşılık bulamayanlar kırk gün boyunca bu esmayı toplam160.000 defa çeker de (günde 4000) dua ederlerse altı ay geçmeden isteklerine kavuşurlar. Bu esmaya devam edeni Allah sever, bütün alemlere de sevdirir. Bu isme mazhar olanların sevgileri dilden dile gönülden gönüle yayılıp gider. Mevlana Hazretleri “Vudud” esmasına ism-i azam olarak mazhar bir veli olarak bilinir. Bu nedenle yüzyıllarca hep baş tacı edilmiş her asırda kendine aşık olanlar bulunmuştur. Esmaya devam edenin ailesi, çevresi, kendine aşık olur ve büyülenirler. Esmanın ebcetsel değeri:20/400

 

MECİD

 

Dilediğini yapan lütfu ve keremi çok olan, övülmeye layık Allah demektir .Bu adın pek çok dairede tecellisi vardır. Şifa vermede oldukça etkilidir. Bu ada devam edenler sedef, kalp hastalıklarından salim kılınırlar ve şifaya kavuşurlar.Ş eytanlar ve cinniler bu adı anana yaklaşıp ona vesvese verme gücünü kendilerinde bulamazlar. Ruhi bunalım geçirenler bu ada devam ederlerse şifa bulurlar. Bu ada devam edenler başkalarının kalbinde taht kurarlar. Dostluğu aranılan biri olurlar, herkesçe sevilirler. Ailerinde huzur ve bereket olur. Cömertlik ahlakıyla donanırlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:57/3249

 

BA’İS

 

Her şeyi yoktan var eden, kıyamet günü ölenleri yeniden diriltip Mahşer yerine sevk eden Allah demektir. Bu adı ikram gücü zayıflayan, kalplerinde nurlardan yana körelmeler meydana gelenlere çok büyük yararı vardır. Bedenin sağlık bulması, aklın artması için bu ad oldukça etkili bir tecelliye sahiptir. İşleri sekteye uğrayanlar bu esmaya devam ederlerse yok oldu sanılan kimi işleri yavaş yavaş düzene girmeye başlar. Bu ad 4011 defa anılır da kendine zulmedenler Bais olana havale edilirlerse herbiri dehşetli bir felakete uğrarlar. Bu ada devam edenlerin kapalı işleri ardına kadar açılmaya başlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:573/328329

 

ŞEHİD

 

Hiçbir şey kendinden gizli olmayan her şeyin şahidi olan Allah demektir. Bu esmaya devam edenlerin nefsi yavaş yavaş halktan kopup Hakk’a dönmeye başlar. İstese de, topluluk içine girip onlarla düşüp kalkamaz, uzlet ehli olur. Ailesi ve çocukları kendisine asi olanlar bu ada devam ederlerse çocukları ve ailesi itaat dairesine girip sözünü dinlemeye başlarlar. Düşmanları çok olanlar bu adı anarak Şehid olana havale ederlerse düşmanlar hezimete uğratılırlar. Bu isme devam edenlerin kalbi Allah’ın murakabesine doğru çekilip gider, bütün zor işlerin üstesinden rahatlıkla gelmeye başlarlar. Bu adın kerameti ile gayp aleminin varlıkları gölge halinde isme devam edenlere görünmeye başlarlar. Ayrıca, Allah bu adı anana heybet ve vakar verir. Bu ada devam edenler şehitlik mertebesini elde ederler ve şehit giderler. Virdi yaptıkları yerde bile esmanın tecellisiyle şehit olmaya aşık olup şevkle şehit düşmeyi dilerler. Tehlikeli hastalıkların şifasında da bu ad oldukça etkilidir, adın şifa verici özelliği de vardır. Şehit düşenler bu adın tecellisiyle bu alemden çekip giderken, ne kadar feci bir şekilde ölseler de ölümün acısını duymazlar; Allah’ın ikramı olarak öldüklerini de bilmezler. Dünya hayatına benzeyen bir yerde yaşamaya devam ederken Rableri tarafından gıdalanırlar. Bu esmanın aşkına yananlar şahadetin kan kırmızı güllerine aşık olup dünya hayatından kalp ellerini çekerek şehitler gibi sırlı ve yanlız bir hayat sürerler, onlar gibi de bu fani dünya konağından göçüp giderler; şehit olan ashab-ı Bedirin ruhani nefeslerini, yanlarında hazır bulup onlardan çok ciddi yardım görürler.Bu esma özellikle şehit olan ashabların ve bütün şehitlerin ism-i azamıdır. Bu yüce zatların başında da Hazret-i Hamza (ra) gelir. Esmanın ebcetsel değerinin şuheda-yı Uhud ashaplarının sayısına yakın olması oldukça düşündürücüdür. Esmanın ebcetsel sayı değeri:319/101761

eldekisifa.com

mehmet hoca: 05078181111

 

 

Buraya yazamadığımız daha birçok rahatsızlık konusunda telefonla karşılıklı diyalogla bilgi alabilirsiniz...

0 507 818 11 11

Bize Ulaşın

Bize sorularınızı sormaktan çekinmeyin!

Gönderildi! Mesajınız başarılı bir şekilde gönderilmiştir.
Hata oluştu! Mesaj gönderilme sırasında bir hata oluştu!

Adres Bilgileri

  • Adres: ADNAN MENDERES BLV. H.ALTINİŞ. İŞ MRK. KAT:3 NO:21. (markAntalya karşısı) ANTALYA
  • Telefon: +90 507 818 11 11
  • E-Posta: eldekisifa@gmail.com

Çalışma Saatleri

  • Pazartesi - Cuma - 9:00- 18:00
  • Cumartesi - 09:00-18:00
  • Pazar - 11:00-22:00

Eldeki Şifa Mehmet Hoca

Telefonlarımız yoğunluktan dolayı meşgul olabilir. Tekrar denemenizi yada form üzerinden bize ulaşmanızı rica ederiz.